วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555


ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ “ปลูกพืชไร้ดิน”
        นับตั้งแต่ประชาชนเริ่มตื่นตัวในเรื่องของสารเคมีตกค้างในผลไม้ พืชผักเป็นต้นมา บรรดาเกษตรกรต่างก็เริ่มหาทางออกที่จะปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร ซึ่งเป็นการปลูกพืชไร้ดิน โดยพืชจะได้รับแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วนจากสารละลายที่ใช้ปลูก จึงทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สามารถปลูกพืชบนอาคารได้โดยไม่ต้องใช้ดิน เพียงต้องการพื้นที่เพียงเล็กน้อยและเก็บผลผลิตได้เร็ว ซึ่งผลผลิตที่ได้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและมีราคาสูงเนื่องจากรสชาติดี และปลอดจากสารกำจัดศัตรูพืช ด้วยข้อดีของการปลูกพืชระบบดังกล่าว จึงนำมาซึ่งจุดสนใจของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ได้ร่วมกันพัฒนาการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ให้สามารถลดปัญหาและข้อจำกัดหลายประการในปัจจุบัน
        ทักษิณพล ปิยวรรโน และกันพิชญ์ จินตภัทร นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมดินและน้ำ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คือ เจ้าของผลงานต้นคิดการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้าในกระบวนการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ทั้งสองได้เล่าว่า เพียงแค่มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน 2 แผง ตู้ใส่อุปกรณ์ติดล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ภายในตู้ประกอบด้วยถังบรรจุสารละลายแบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟและสวิตช์ตั้งเวลา และชุดอุปกรณ์น้ำหยดประกอบด้วยท่อแยกและหัวหยด ก็สามารถปลูกพืชในระบบดังกล่าวได้
        ส่วนหลักการทำงานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย โดยให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์รับพลังงานจากแสงแดดและเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสสลับ เพื่อเป็นพลังงานที่ใช้ปั๊มสารละลายไปเลี้ยงต้นพืชผ่านระบบหยดน้ำ ซึ่งควบคุมโดยสวิตช์ตั้งเวลา ทำให้พืชได้รับสารละลายในปริมาณที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ข้อดีของชุดไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า จึงสามารถปลูกได้ทุกที่ที่มีแดด โดยไม่ต้องตั้งจุดเชื่อมต่อกับไฟบ้าน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ไม่เปลืองพื้นที่ สามารถติดตั้งบริเวณระเบียงหรือดาดฟ้าที่ได้รับแสงแดดวันละ 5 ชั่วโมง
        เครื่องต้นแบบสามารถปลูกพืชได้พร้อม ๆ กัน 40 ต้น เหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชไว้บริโภคในครัวเรือน ตัวเครื่อง วัสดุอุปกรณ์มีน้ำหนักเบา สามารถปลูกบนดาดฟ้าได้ แต่สำหรับในกรณีที่ต้องการปลูกพืชจำนวนมากเพื่อการจำหน่าย ก็เพียงเพิ่มขนาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เท่านั้น เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมดินและน้ำ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3370